Poradní orgány ředitele CEITECu MU


Kolegium ředitele

Kolegium ředitele je stálým koncepčním poradním orgánem ředitele, který sestává ze členů vedení ústavu, vedoucích výzkumných center a předsedů komisí. Kolegiu předsedá ředitel. Kolegium ředitele projednává zejména:
a) návrhy rozhodnutí ředitele ve věcech náležejících do vyhrazené pravomoci ředitele, vyjma rozhodnutí personální povahy,
b) materiály předkládané Vědecké radě.
Seznam členů kolegia ředitele naleznete ZDE.

Vědecká rada

Působnost Vědecké rady vysokoškolského ústavu CEITEC vyplývá z ustanovení § 34 zákona o vysokých školách. Předsedou Vědecké rady je ředitel, který se souhlasem Akademického senátu MU jmenuje a odvolává ostatní členy Vědecké rady. Vědecká rada může na návrh předsedy Vědecké rady zvolit ze svých členů jednoho nebo více místopředsedů Vědecké rady.
Vědecká rada vykonává svoji působnost zejména tím, že:
a) projednává návrh strategického plánu ústavu a hodnocení jeho plnění,
b) projednává výsledky vnitřního hodnocení kvality vědeckých a dalších akademických činností a návrh opatření navazujících na závěry Společného hodnocení vědecké excelence CEITEC,
c) vyjadřuje se k záměru zřídit nebo zrušit výzkumnou skupinu nebo výzkumné centrum,
d) vyjadřuje se k záměrům jiných zásadních rozhodnutí a k dalším otázkám, které jí předloží ředitel.
Seznam členů vědecké rady naleznete ZDE

Ekonomická komise

Ekonomická komise, která se podílí na přípravě rozpočtových pravidel ústavu a vyhodnocování jejich uplatňování, a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu připravenému pro daný kalendářní rok a k vyhodnocení hospodaření ústavu v kalendářním roce.
Všechny členy komise naleznete ZDE

Dislokační komise

Dislokační komise se podílí na zjišťování prostorových a s tím souvisejících potřeb jednotlivých pracovišť v rámci ústavu, a na zpracování dislokačního plánu ústavu.
Všechny členy komise naleznete ZDE

Komise pro informační technologie

Komise pro informační technologie, která se podílí na zjišťování potřeb v rámci ústavu na zabezpečení informačních technologií a s tím spojených služeb
Všechny členy komise naleznete ZDE

Komise pro strategii

Komise pro strategii, která se podílí na přípravě strategického plánu ústavu a jeho změn (aktualizací), jakož i na vyhodnocování jeho plnění, a dále se podílí na přípravě nebo posuzování návrhů jiných koncepcí a politik navazujících na strategický plán ústavu, a na vyhodnocování jejich plnění.

that participates in the preparation of the Institute’s strategic plan and its changes (updates), as well as in the assessment of its implementation, and also participates in the preparation or assessment of the proposals of other concepts and policies based on the Institute’s strategy plan and in the assessment of their implementationthat participates in the preparation of the Institute’s strategic plan and its changes (updates), as well as in the assessment of its implementation, and also participates in the preparation or assessment of the proposals of other concepts and policies based on the Institute’s strategy plan and in the assessment of their implementation.